Μητρώο Πλοίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του  ν. 4256/2014 εγκαθίσταται  στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)  ηλεκτρονικό «Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών» με σκοπό τη καταχώριση του συνόλου των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ανωτέρω Αρχής, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικής Πολιτικής.
 
Στο Μητρώο καταχωρίζονται τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό ελληνική σημαία, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.4256/14.

 

1

 

Προσοχή!

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4676/2020 (Α’ 67) υποβάλλονται, κατ’ εξαίρεση, εντός αποκλειστικής εξάμηνης προθεσμίας από 19/3/2020 έως 19/9/2020, αιτήσεις καταχώρισης στο e-Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής εφοδιασμένων κατά την 15-9-2019 με άδεια του ν. 2743/99 (Α’ 211) ή του ν. 4256/2014 (Α’ 92) σε ισχύ, οι οποίες δεν υποβλήθηκαν έως την 15-9-2019.

Με τις ίδιες διατάξεις ρυθμίζεται και η δυνατότητα ανάκλησης των πράξεων αυτοδίκαιων παύσεων ισχύος επαγγελματικών αδειών που εκδόθηκαν λόγω μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής αιτήσεων τόσο στην περίπτωση που το πλοίο, σε συνέχεια της παύσης ισχύος της αδείας του, δεν καταχωρίστηκε στο e Μητρώο ως επαγγελματικό όσο και στην περίπτωση που καταχωρίστηκε, υπό την προϋπόθεση ότι ο πλοιοκτήτης ή εφοπλιστής του θα αιτηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας την καταχώρισή του σε αυτό σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4256/2014.

Στο ίδιο άρθρο ορίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές για την υποβολή των σχετικών ηλεκτρονικών και έντυπων αιτήσεων καταχώρισης στο e Μητρώο, την ανάκληση των ανωτέρω εκδοθέντων διοικητικών πράξεων παύσης επαγγελματικών αδειών πλοίων αναψυχής και την επιστροφή τυχόν ποσών ΦΠΑ ή άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων που καταβλήθηκαν σε συνέχεια αυτών.

Προθεσμίες
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Εγχειρίδιο χρήσης