Έκδοση 1.0.3

v1.0.3 – Υλοποίηση Αποφάσεων 1300/2020 και 1060/2021 - τι περιλαμβάνει:
 

1. Α 1300/2020 παράγραφος 8 προσθήκη νέων εγγραφών ΦΠΑ, Λοιπών φόρων κ.λ.π.

2. Ενσωμάτωση νέου xsd (1.0.3) όπως διαμορφώθηκε από την Απόφαση 1300/2020 και την Απόφαση των Καυσίμων 1060/2021.

3. Αλλαγές στο παραστατικό 8.1 Ενοίκια - Έσοδο τα τέλη χαρτοσήμου να γίνουν προαιρετικά από υποχρεωτικά κενά

4. Αλλαγές στο παραστατικό 16.1 Ενοίκιο - Έξοδο τα τέλη χαρτοσήμου να γίνουν προαιρετικά από υποχρεωτικά κενά

5. Στα παραστατικά 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 14,1 14.2, 14.3 και 14.4 να γίνουν προαιρετικά από υποχρεωτικά κενά τα

Στήλη 35:  % Παρ. Φόρου, Στήλη 36: Παρακράτηση Φόρου ανά % ,Στήλη 37: % Λοιπών φόρων, Στήλη 38: Λοιποί φόροι , Στήλη 39: % Χαρτόσημο,

Στήλη 40: Χαρτόσημο ανά % , Στήλη 41: % Τελών, Στήλη 42: Τέλη , Στήλη 43: % Κρατήσεων , Στήλη 44: Κρατήσεις

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)