Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις myDATA

a
 

ΝΕΟ: Αναβάθμιση 05/07/2023

 

 1. Αναβαθμισμένη μέθοδος SendExpensesClassification 
 2. expensesClassification-v1.0.6.xsd 
 3. Εμπλουτισμός Μεθόδου RequestDocs, επιστροφή πληροφορίας απόκλισης/ απόρριψης από αντισυμβαλλόμενο 

 

Νέα έκδοση v1.0.8 – τι περιλαμβάνει:

 • ΝΕΟ Μέθοδος RequestVatInfo – επιστρέφει δεδομένα προσυμπλήρωσης πίνακα εισροών – εκροών  δήλωσης ΦΠΑ Φ2, που συνδέονται με τον ΑΦΜ μιας οντότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 • Επέκταση μορφότυπου παραστατικών για εξυπηρέτηση Διακίνησης, ειδική ένδειξη διακίνησης – υποχρεωτικά πεδία
 • Νέο Παραστατικό 9.3 Δελτίο Αποστολής
  Α 1170/2023

    - Σκοπός Διακίνησης – εμπλουτισμός εγγραφών
    - Μονάδες Μέτρησης Ποσότητας
    - Συσχετιζόμενες Οντότητες 
    - Επίδομα Θέρμανσης
    - Συναλλαγές Εστίασης 
    - Νέο  Παραστατικό 8.4 - Απόδειξη Είσπραξης POS/ 8.4 - Απόδειξη Είσπραξης POS  επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
    - Νέο  Παραστατικό 8.5 - Απόδειξη Επιστροφής POS /8.5 - Απόδειξη Επιστροφής POS με επιλογή ένδειξης «Εισπράξεις Τρίτων»
    - Νέο  Παραστατικό 8.6 - Δελτίο Παραγγελίας Εστίασης
EPOS/POS Α 1155/2023

    - Επαύξηση δεδομένων πληρωμών (Provider's Signature, ΕCR Token)
    - Νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών SendPaymentsMethod (Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών διενεργείται σε χρόνο    προγενέστερο της πληρωμής τους) 
    - Νέα μέθοδος διαβίβασης  παραστατικών υπό έκδοση  SendUnsignedInvoices (Η χρήση της μεθόδου γίνεται για τη διαβίβαση Provider's Signatures  στις περιπτώσεις που τελικά δεν ολοκληρώνεται η έκδοση του παραστατικού και δεν αποδίδεται MARK)
 


 

Παραδείγματα αποστολής xml:

 1. Τιμολόγιο Πώλησης με Αυτοτιμολόγηση  
 2. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 3. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 4. Τιμολόγιο Προϊόντων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 5. Τιμολόγιο Πώλησης (Σύνθετο) με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού  
 6. Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων Τύπος παραστατικού  
 7. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 8. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 9. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 10. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 11. Πιστωτικό συσχετιζόμενο 
 12. Τιμολόγιο - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
 13. Μισθοδοσία με φόρους (παρακρατούμενους/εισφορά αλληλεγγύης) δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 14. Αποσβέσεις
   

Παλαιότερες εκδόσεις: