Έκδοση v1.0.7

Νέα έκδοση v1.0.7 – τι περιλαμβάνει:

 • Ενσωμάτωση Αποφάσεων 1188/2022 , 1023/2023
 • Νέες Λειτουργικότητες
   

1. QRcode – Α 1188/2022

 • Κατά τη διαβίβαση παραστατικού από ERP επιστρέφεται επιπλέον κωδικοποιημένο κείμενο το οποίο χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί QR code (τύπου URL), για την επισκόπηση του παραστατικού - QrCodeUrl

2. Πεδίο i_special_inv_category – Α 1188/2022 και Α 1023/2023

Α 1188/2022

 • Σύνθετες συναλλαγές ημεδαπής - αλλοδαπής (προσθήκη)
 • Δικαιούχοι του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 139818 ΕΞ2022/28.09.2022 (Β’5083) κοινής υπουργικής απόφασης (προσθήκη)
 • Έσοδα λιανικής ξενοδοχείων (τροποποίηση)
   

Α 1023/2023

 • Αγορά αγροτικών αγαθών υπηρεσιών Άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (τροποποίηση) / αντικατάσταση του - Αγορά αγροτικών αγαθών_3.1 (προσθήκη) της 1188/2022
 • Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_1 (προσθήκη), για τον 1ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021 μόνο για τα παραστατικά 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 - όχι από επιχειρήσεις μόνο ΑΑΔΕ
 • Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ ΑΑΔΕ_1 (προσθήκη), για τον 1ο Τρόπο διαβίβασης της Α.1171/2021 μόνο για τα παραστατικά 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 - όχι από επιχειρήσεις μόνο ΑΑΔΕ
 • Έσοδα Λιανικών ΦΗΜ Επιχείρησης Απόκλιση (προσθήκη) μόνο για τα παραστατικά 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5

3. ΑΦΜ Λοιπών συσχετιζόμενων οντοτήτων - OtherCorrelatedEntities

4. Δεδομένα μεταφορικών μέσων - OtherTransportDetails

  5. Tax Free Παραστατικά

  • Προσθήκη Εκτός του αριθμού διαβατηρίου και Χώρα έκδοσης διαβατηρίου
  • Στα Tax Free παραστατικά – το πιστωτικό παραστατικό λιανικής να μπορεί να συσχετιστεί με στοιχείο λιανικής 11.*

  6. Στα παραστατικά 8.1 (ενοίκιο - έσοδο) και 17.1 Μισθοδοσία να επιτρέπονται «κρατήσεις»

  7. Στα παραστατικά 13.*, 14.*, 15*, 16* στην παραγωγή του Uid να συμμετέχει και το ΑΦΜ λήπτη

  8. Δυνατότητα διαβίβασης γραμμών τέλη με Φ.Π.Α. και φόροι με Φ.Π.Α. στα παραστατικά 6.1 και 6.2

  Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)