Διαδικασία πιστοποίησης παρόχων

a

Άδεια Καταλληλότητας

για

Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

(ΥΠΑΗΕΣ)

 

Με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης Α.1035/2020 τέθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, οι οποίοι υποχρεούνται να έχουν «άδεια καταλληλότητας» για το λογισμικό ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων που διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί στην ΑΑΔΕ διαρκής πενταμελής Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την πιστοποίηση του λογισμικού  ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν άδεια καταλληλότητας για Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) μπορούν να καταθέσουν σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή, χρησιμοποιώντας τη Φόρμα Υποβολής Αιτήματος Αδειοδότησης ΥΠΑΗΕΣ και το Υπόδειγμα Φακέλου για να υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα.Σχετικές Διατάξεις

a