Θέματα διεθνούς φορολογικού και τελωνειακού περιεχομένου

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και έντυπα που αφορούν στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, στη Διεθνή Διοικητική Συνεργασία και τα τελωνειακά θέματα καθώς και το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο.
 

Τμήμα Α’ Φορολογικών Θεμάτων
 

Α) Έντυπα για την Εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

Β) Θεσμικό Πλαίσιο Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

 

Τμήμα Β' Τελωνειακών Θεμάτων
 

Εδώ μπορείτε να δείτε τις διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ)

Εδώ μπορείτε να δείτε τις συμφωνίες αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και συνεργασίας στον τελωνειακό τομέα  της Ε.Ε. με τρίτες χώρες http://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/legal-framework/customs_matters_en?qt-events_and_twitter=1

Εδώ μπορείτε να δείτε τα νομικά εργαλεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO), όπως HS Convention,  Revised Kyoto Convention or RKC, ATA Convention, Arusha Declaration, SAFE Framework of Standards κ.α.: http://www.wcoomd.org/en/about-us/legal-instruments/conventions.aspx και την Ετήσια Έκθεση εργασιών/ αποτελεσμάτων του Οργανισμού:

http://www.wcoomd.org/~/media/wco/public/global/pdf/media/annual-reports/ar-english-final-2015_2016.pdf

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO) https://www.wto.org/index.htm και να ενημερωθείτε μεταξύ άλλων για τις εξελίξεις  ως προς την υιοθέτηση της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (TFA), όπως προέκυψε μετά την Διυπουργική  Σύνοδο του Μπαλί (Δεκέμβριος 2013).

  Τμήμα Γ’ Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας
   

  Α) Οδηγία 2011/16/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

  Β)  Φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

  • Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις. Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 3312/2005, διατάξεις Β΄ Κεφαλαίου (ΦΕΚ 35Α /16-2-2005)   
  • Συμφωνίες / Συμβάσεις για την εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων με εκείνα που θεσπίζονται στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις με τρίτες χώρες ή τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη της ΕΕ και Τροποποιητικά Πρωτόκολλα:

  1. Γκέρνσεϋ, Νήσος Μαν, Τζέρσεϋ

  2. Ολλανδικές Αντίλλες & Αρούμπα

  3. Ανγκουίλα 

  4. Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

  5. Νήσοι Κάϋμαν

  6. Μοντσεράτ

  7. Νήσοι Τουρκ και Κάϊκος

  8. Ελβετική Συνομοσπονδία

  9. Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

                  -Συμφωνία ΕΚ – Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2013/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις - Κύρωση με τον ν. 3365/2005 (ΦΕΚ Α’ 161/23-06-2005 

                  -Τροποποιητικό Πρωτόκολλο - Κύρωση με τον ν. 4516/2018 (ΦΕΚ Α’ 19/07-02-2018)

  10. Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου

                  -Συμφωνία ΕΚ – Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2013/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις - Κύρωση με τον ν. 3362/2005 (ΦΕΚ Α' 158/2306-2005) 

                  -Τροποποιητικό Πρωτόκολλο - Κύρωση με τον ν. 4515/2018 (ΦΕΚ Α’ 18/07-02-2018)  

  11. Πριγκιπάτο του Μονακό

  12. Πριγκιπάτο της Ανδόρας

   

  Γ) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής.

  Δ) Συμφωνία FATCA Ελλάδας – ΗΠΑ και διατάξεις εφαρμογής

  Ε) Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής.

  ΣΤ) Κανονιστικό πλαίσιο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

  Ζ) Πληροφοριακό υλικό για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

  Η) Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής

  Θ) Συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.

  Ι) Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Γκέρνσεϋ για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών.                               

  Κ) Καθορισμός μη συνεργάσιμων κρατών  (άρθρου 65 παρ 3 ν. του Ν. 4172/2013)

  Λ) Εγχειρίδιο για την Διεθνή Διοικητική Συνεργασία στο πεδίο της άμεσης φορολογίας

   

  Σχετικοί σύνδεσμοι Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας