Αιθυλική Αλκοόλη - Αποστάγματα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ        

Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ – ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1

Οδηγία 2008/118/ΕΚ

Σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας

92/12/ΕΟΚ

L 9/14-01-2009

2

Οδηγία 92/83/ΕΟΚ

Για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά

L 316/31-10-1992

3

Κανονισμός (ΕΚ) 3199/93

Σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

L 288/23-11-1993

4

Eκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2236

Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 3199/93 σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών για την πλήρη μετουσίωση της αλκοόλης με σκοπό την απαλλαγή από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης

L 320/06-12-2017

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1

Ν. 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/2001

1.1

Ν. 3583/2007 (άρθρο 2)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 142/Α/2007

1.2

Ν.4303/2014 (άρθρο δεύτερο)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 231/Α/2014

1.3

Ν. 4336/2015 (άρθρο 2 υποπαρ. Δ6)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  94/Α/2015

1.4

Ν. 4389/2016 (άρθρο 66)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  94/Α/2015

1.5

Ν. 4446/2016 (άρθρο 107)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 240/Α/2016

1.6

Ν. 4537/2018 (άρθρο 121)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ.  84/Α/2018

1.7

Ν. 4583/2018 (άρθρο 69)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

1.8

Ν. 4587/2018 (άρθρο 55)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 218/Α/2018

2

Ν.2960/2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001

2.1

Ν.3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 142/Α/2007

3

Α.Υ.O.Ο. Φ.1554/811/2008

Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες

 

Φ.Ε.Κ. 2694/Β/2008

 

 

3.1

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚ5000214ΕΞ2009

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟΟ Φ 1554/811/2008 «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες»

Φ.Ε.Κ. 13/Β/2010

 

3.2

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚ Γ 5047848 ΕΞ 2012

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΑΥΟΟ Φ 1554/811/2008 «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. της αιθυλικής αλκοόλης που παραλαμβάνεται από τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες»

Φ.Ε.Κ. 3455/Β/2012

 

4

Α.Υ.O. 3002475/383/0029/2010

Λειτουργία αποσταγματοποιείων

Φ.Ε.Κ. 162/Β/2010

4.1

Α.Υ.O. 30/003/000/3623/2015

Τροποποίηση των αποφάσεων υπ’ αριθμ. 3002475/383/ 0029/2−2−2010 «Λειτουργία αποσταγματοποιείων» και 30/077/2131/31−8−2011 «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»

Φ.Ε.Κ. 2231/Β/2015

4.2

Α.Υ.O.  30/003/000/498/2016

Τροποποίηση της αριθμ. 3002475/383/0029/2010 ΑΥΟ

«Λειτουργία αποσταγματοποιείων»

Φ.Ε.Κ. 329/Β/2016

5

Α.Υ.O. 3006682/1105/0029/2010

Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης

Φ.Ε.Κ. 528/Β/2010

5.1

Α.Υ.Ο. 30/077/2705/2011

Τροποποίηση της ΑΥΟ 3006682/1105/0029/2010 «Μετουσιωτικές ύλες της αιθυλικής αλκοόλης»

 

Φ.Ε.Κ. 2553/Β/2011

 

6

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1026/2016

Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης

Φ.Ε.Κ. 755/Β/2016

 

7

Απόφ.Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. 30/003/000/817/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων

Φ.Ε.Κ. 914/Β/2018

8

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως

Φ.Ε.Κ. 1624/Β/2018

9

Α.Υ.Ο. 30/003/000/568/2019

α) Όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη μετουσίωση και την παραλαβή βιοαιθανόλης με σκοπό την ανάμιξη αυτής με βενζίνη προς χρήση ως καύσιμο κίνησης και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησής της

Φ.Ε.Κ. 566/Β/2019