Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α1 1040463 ΕΞ 2023 /17-03-2023

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των σταθερών και φορητών ανιχνευτών ραδιενέργειας των Τελωνειακών Αρχών», για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 25/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.