Απαγορεύσεις Περιορισμοί

Οι απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν στα μέτρα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της δημόσιας πολιτικής ή της δημόσιας ασφάλειας και επιβάλλονται στη διασυνοριακή διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των εθνικών θησαυρών.

Οι διατάξεις απαγορεύσεων και περιορισμών αφορούν στην έκδοση κάποιας άδειας / πιστοποιητικού / έγκρισης – κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου – από την εθνική ή κοινοτική Αρχή που είναι αρμόδια για τη θέσπιση ή την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία δηλώνεται στη θέση 44-1 της διασάφησης με την χρήση συγκεκριμένων κωδικών πιστοποιητικού.

Σχετικές διατάξεις