Απλουστευμένες Διαδικασίες - Εισαγωγή / Εξαγωγή

Στην εν λόγω Υπηρεσία θα βρείτε πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας για τη διαδικασία της απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα και εξαγωγέα τόπο αντίστοιχα.

Οδηγίες Τελωνειακών Διαδικασιών