Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις myDATA

a
 

ΝΕΟ: Αναβάθμιση 05/07/2023

 

 1. Αναβαθμισμένη μέθοδος SendExpensesClassification 
 2. expensesClassification-v1.0.6.xsd 
 3. Εμπλουτισμός Μεθόδου RequestDocs, επιστροφή πληροφορίας απόκλισης/ απόρριψης από αντισυμβαλλόμενο 

 

Νέα έκδοση v1.0.6 – τι περιλαμβάνει:
 

1. Υποστήριξη τροποποιήσεων   Α 1038/2022 και Α 1090/2022

2. Ειδική Κατηγορία Παραστατικού

 • Επιδοτήσεις-Επιχορηγήσεις
 • Έσοδα Λιανικής Ξενοδοχείων-Χρεώσεις Δωματίου
 • Λογιστική Εγγραφή
 • Tax Free

3. Πεδίο Transmission failure στα ERP

 • Απώλεια Διασύνδεσης

4. Προσθήκες αναφορικά με Tax Free Παραστατικά

5. Προσθήκες αναφορικά με  FUEL παραστατικά

6. Επιπλέον Κατηγορίες

 • εξαιρέσεων Φ.Π.Α.
 • Παρακρατούμενων Φόρων
 • Λοιπών Φόρων
 • Τελών

7.Χαρακτηρισμοί  

 • Νέοι συνδυασμοί  
 • απενεργοποίηση συνδυασμών

8.Παραστατικά Κατηγορίας τακτοποίησης εσόδων – εξόδων 17.3, 17.4, 17.5, 17.6

 • διαβιβάσεις σε επίπεδο γραμμής με ειδικό rec_type που δηλώνει ότι τα ποσά των αξιών της γραμμής είναι αρνητικά

9.  Διαβίβαση από λήπτη αποκλίσεων

10.Διαβίβαση από λήπτη παραστατικού λόγω παράλειψης διαβίβασης Εκδότη

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)


 

Παραδείγματα αποστολής xml:

 1. Τιμολόγιο Πώλησης με Αυτοτιμολόγηση  
 2. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 3. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 4. Τιμολόγιο Προϊόντων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 5. Τιμολόγιο Πώλησης (Σύνθετο) με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού  
 6. Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων Τύπος παραστατικού  
 7. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 8. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 9. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 10. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 11. Πιστωτικό συσχετιζόμενο 
 12. Τιμολόγιο - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
 13. Μισθοδοσία με φόρους (παρακρατούμενους/εισφορά αλληλεγγύης) δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 14. Αποσβέσεις
   

Παλαιότερες εκδόσεις: