Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ) –REX (Registered Exporters)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ-REX (Registered Exporters)
E. 2005 /11-01-2019 Ανακοίνωση – Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας
ΔΔΘΕΚΑ 1105163 ΕΞ2018/9-07-2018 Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του Συστήματος Εγγραμμένων Εξαγωγέων (REX) στο πλαίσιο του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. C 222/26-06-2018
Αίτηση Εγγραφής Αίτηση εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX για τους σκοπούς της εγγραφής των εξαγωγέων των Κρατών Μελών (Παράρτημα 22-06Α)

ΔΔΘΕΚΑ Β΄1160832 ΕΞ2017/27-10-2017

 Κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για την εφαρμογή του Συστήματος REX

Κατά την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, δεν θα χρησιμοποιούνται τα παραρτήματα του εν λόγω εγγράφου, αλλά τα υποδείγματα των αιτήσεων όπως έχουν αναρτηθεί παρακάτω.
ΔΔΘΕΚΑ Β΄1053187 ΕΞ 2017 /06-04-2017 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX
ΔΔΘΤΟΚ Β 1039101 ΕΞ 2017 /11-04-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX στο πλαίσιο της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου ενόψει της επικείμενης εφαρμογής της
ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ 2017 /01-03-2017 Α.Υ.Ο.

Παραρτήματα
(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Καν. (ΕΕ) 989/2017, L 149/13-06- 2017)
Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ4119/Β/21-12-2016
ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1189833 ΕΞ 2016 /29-12-2016 Α.Υ.Ο. Κοινοποίηση της αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1176336 ΕΞ 2016 /01-12-2016 Α.Υ.Ο., σχετικά με το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα
    
ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ 2016 / 01-12-2016 Α.Υ.Ο.
Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα