Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (ΣΕΕ) –REX (Registered Exporters)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ-REX (Registered Exporters)
Ε. 2039 /20-04-2022 Ανακοίνωση προς τους Έλληνες Εξαγωγείς για εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μέσω
του REX Trader Portal
Οδηγός χρήστη  REX Trader Portal REX Trader Portal
Ε. 2165 /16-10-2020 Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) – Συμπλήρωση της θέσης 44.1 της Δ/σης
ΔΔΘΕΚΑ 1000679 ΕΞ2021 /07-01-2021  Συμπλήρωση θέσης 34, 36 και 44.1 της διασάφησης, στο πλαίσιο εφαρμογής της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου
Αίτηση Εγγραφής Αίτηση εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX για τους σκοπούς της εγγραφής των εξαγωγέων των Κρατών Μελών (Παράρτημα 22-06Α)

ΔΔΘΕΚΑ Β΄1160832 ΕΞ2017/27-10-2017

 Κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. για την εφαρμογή του Συστήματος REX

Κατά την υποβολή της αίτησης για την εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, δεν θα χρησιμοποιούνται τα παραρτήματα του εν λόγω εγγράφου, αλλά τα υποδείγματα των αιτήσεων όπως έχουν αναρτηθεί παρακάτω.
ΔΔΘΕΚΑ Β΄1053187 ΕΞ 2017 /06-04-2017 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινήσεις για την εξαγωγή των εμπορευμάτων στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX
ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1032953 ΕΞ 2017 /01-03-2017 Α.Υ.Ο.

Παραρτήματα
(όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τον Καν. (ΕΕ) 989/2017, L 149/13-06- 2017)
Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ2016/01-12-2016 Α.Υ.Ο. - Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX - ΦΕΚ4119/Β/21-12-2016
    
ΔΔΘΤΟΚ Β΄ 1176336 ΕΞ 2016 / 01-12-2016 Α.Υ.Ο.
Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα