Προτιμησιακά Καθεστώτα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα Προτιμησιακά Δασμολογικά Καθεστώτα, σύμφωνα με τα οποία, παρέχει ευεργετική δασμολογική μεταχείριση (μειωμένο ή μηδενικό δασμό), σε εμπορεύματα ορισμένων Τρίτων Χωρών.

Για το λόγο αυτό έχει συνάψει τις λεγόμενες Προτιμησιακές Συμφωνίες σύμφωνα με τις οποίες η προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση παρέχεται είτε μονομερώς είτε σε αμοιβαία βάση.

ROSA (Rule of Origin Self-Assessment), ένα χρήσιμο εργαλείο Αυτοαξιολόγησης των Κανόνων Καταγωγής

Ε.2081 «Ενημέρωση σχετικά με το εργαλείο Αυτοαξιολόγησης των Κανόνων Καταγωγής ROSA (Rules of Origin Self-Assessment) που διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»