Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης Φάση 5 NCTS P5

Εισαγωγή (NCTS - P5):

Ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (Καν. ΕΕ 2013/952 (UCC), Καν. ΕΕ 2015/2447 (IA), Καν. ΕΕ 2015/2446 (DA) – Annex B)  θέτει νέες απαιτήσεις για τη βελτίωση και την απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών.

Για τη διαχείριση των νέων διαδικασιών, με τρόπο συμβατό προς τις απαιτήσεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (UCC), αναπτύσσεται το Νέο Μηχανογραφημένο Σύστημα Διαμετακόμισης - Φάση 5 (NCTS-P5), διάδοχη κατάσταση του NCTS P4.
 

Με το NCTS-P5 επιτυγχάνεται :

 • καλύτερη διασύνδεση της υπάρχουσας  εφαρμογής με εθνικές/διεθνείς εφαρμογές
 • καλύτερη παρακολούθηση και εποπτεία των τελωνειακών διαδικασιών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της απάτης και την προστασία των χρηματοοικονομικών και οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
 • περαιτέρω απλούστευση  των τελωνειακών διαδικασιών.
   

Τι είναι το NCTS- P5;

Η ενωσιακή νομοθεσία (UCC / ΙΑ /DA – Annex B) εισάγει αλλαγές στις απαιτήσεις δεδομένων (στοιχεία, μορφές και κωδικοί των τελωνειακών διασαφήσεων) ευθυγραμμίζοντάς τις με το μοντέλο τελωνειακών δεδομένων της Ε.Ε. (EUCDM).

Oι ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τελωνειακών αρχών καθώς και μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών θα πρέπει να γίνονται, σε κάθε περίπτωση, με τη χρήση τεχνικών ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων.
 

Ποιους αφορά το NCTS- P5;

 • Εθνικές τελωνειακές διοικήσεις που χρησιμοποιούν το NCTS- P5 για την υπαγωγή εμπορευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης. 
 • Εθνικές τελωνειακές διοικήσεις που χρησιμοποιούν το NCTS- P5 για την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής και εξόδου, στις περιπτώσεις όπου η εξαγωγή ακολουθείται από διαμετακόμιση.
 • Οικονομικούς φορείς που χρησιμοποιούν NCTS-P5 στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που σχετίζεται με το καθεστώς  διαμετακόμισης.
   

Τι αλλάζει με το NCTS- P5;

Για τις διασαφήσεις διαμετακόμισης, οι αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση (NCTS-P4):

 • Χρήση νέου συνόλου δεδομένων για τη διασάφηση διαμετακόμισης, σύμφωνα με τον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα. Παρότι μέρος των πληροφοριών/δεδομένων που απαιτούνται για την συμπλήρωση των διασαφήσεων διαμετακόμισης παραμένει το ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο NCTS-P4, θα υπάρξουν νέα δεδομένα που θα πρέπει να προστεθούν ενώ τα ‘’πεδία δεδομένων’’ αντικαθίστανται από τα ‘’στοιχεία δεδομένων’’ σύμφωνα με  το μοντέλο τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ (EUCDM).

Το μοντέλο τελωνειακών δεδομένων της ΕΕ (EUCDM) καθορίζει τα δεδομένα που θα πρέπει να παρέχουν οι οικονομικοί φορείς, όταν υποβάλλουν διασαφήσεις ή γνωστοποιήσεις και αφορά στα διευρωπαϊκά και εθνικά συστήματα επεξεργασίας τελωνειακών διασαφήσεων. Η χαρτογράφηση των απαιτήσεων δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Μοντέλο δεδομένων του ΠΟΤ.

 • Το NCTS - P5 επιτρέπει την υποβολή των διασαφήσεων διαμετακόμισης έως και 30 ημέρες πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων στις τελωνειακές αρχές.

Στις περιπτώσεις όπου υποβάλλεται διασάφηση πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης, θα πρέπει στη συνέχεια να υποβληθεί γνωστοποίηση προσκόμισης εμπορευμάτων όταν αυτά προσκομίζονται στο εν λόγω τελωνείο, για την υπαγωγή τους στο καθεστώς διαμετακόμισης.

 • Το NCTS-P5 διευκολύνει την καταγραφή των ‘’συμβάντων κατά τη μεταφορά’’.

Εισάγεται ένας νέος ρόλος τελωνείου, με αρμοδιότητα  την καταγραφή των συμβάντων (π.χ μεταφορτώσεις, αλλαγές τελωνειακών σφραγίδων) κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων.

 • Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών - Automated Export System (AES) για την κάλυψη των περιπτώσεων όπου το καθεστώς εξαγωγής ακολουθείται από το καθεστώς διαμετακόμισης, όπου η διεπαφή μεταξύ NCTS και AES επικυρώνει την ύπαρξη των αναφερόμενων MRN εξαγωγής στη διαμετακόμιση.

Εισάγονται τα ακόλουθα νέα μηνύματα:

μήνυμα IE022: ‘’Notification to amend declaration’’: αποστέλλεται από το τελωνείο αναχώρησης στον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης και αναφέρεται στην περίπτωση εξαγωγής που ακολουθείται από διαμετακόμιση’’.

μήνυμα IE170: ‘’Presentation Notification for the pre lodged declaration’’: το μήνυμα υποβάλλεται κατά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, στις περιπτώσεις όπου έχει υποβληθεί διασάφηση διαμετακόμισης πριν από την προσκόμιση των εμπορευμάτων.

μήνυμα IE182: ‘’Forwarded incident notification to ED’’ : το μήνυμα αποστέλλεται στον δικαιούχο του καθεστώτος διαμετακόμισης, όταν καταγράφεται συμβάν κατά την μεταφορά των εμπορευμάτων.

 

Πώς θα προετοιμαστείτε για το NCTS - P5; 

Βοηθητικό υλικό:

Νομική Βάση:

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Πηγές για το NCTS P5:

Τα απαραίτητα ενωσιακά έγγραφα προδιαγραφών που θα πρέπει να μελετήσουν και εφαρμόσουν οι Οικονομικούς Φορείς για να υλοποιήσουν και θέσουν σε λειτουργία τα συστήματα πληροφορικής τους, δημοσιεύονται και ενημερώνονται από την Ε.Ε.