Ζύθος

Νομοθεσία

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΖΥΘΟΥ

1

ν.2963/1922

Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ. 134/Α/1922

1.1

ν.1839/1989 (άρθρα 3, 6)

(Τροποποίηση του ν.2963/1922) 

Φ.Ε.Κ. 90/Α/1989

 

1.2

ν. 2127/1993 (άρθρα 31, 72)

(Τροποποίηση του ν.2963/1922) 

Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993

1.3

ν. 2753/1999 (άρθρο 19 παρ.14)

(Τροποποίηση του ν.2963/1922) 

Φ.Ε.Κ.  249/Α/1999

1.4

ν. 4337/2015 (άρθρο 9)

(Τροποποίηση του ν.2963/1922) 

Φ.Ε.Κ.  129/Α/2015

1.5

ν. 4537/2018 (άρθρο 120)

(Τροποποίηση του ν.2963/1922) 

Φ.Ε.Κ.  84/Α/2018

2

β.δ. της 28-09-1922

Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων

Φ.Ε.Κ. 183/Α/1922

2.1

ν.1839/1989 (άρθρο 8)

(Τροποποίηση του β.δ. της28-09-1922) 

Φ.Ε.Κ. 90/Α/1989

2.2

π.δ. 965/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του β.δ. της 28-9-1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων»

Φ.Ε.Κ. 243/Α/1980

2.2.1

π.δ. 483/1991

Τροποποίηση και συμπλήρωση του β.δ. της 28-9-1922 (Α’ 183) «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 965/80 (Α’ 243)

Φ.Ε.Κ. 177/Α/1991

 

 

Διόρθωση σφαλμάτων του π.δ. 483/1991

Φ.Ε.Κ. 191/Α/1991

2.2.2

ν. 4337/2015 (άρθρο 9)

(Τροποποίηση του π.δ. 965/1980) 

Φ.Ε.Κ.  129/Α/2015

2.2.3

ν. 4474/2017 (άρθρο 17)

(Τροποποίηση του π.δ. 965/1980)

Φ.Ε.Κ. 80/Α/2017

3

ν.δ. της 29-12-1923

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων

Φ.Ε.Κ. 384/Α/1923

3.1

α.ν. 205/1945 (άρθρο 3)

(Τροποποίηση του ν.δ. της 29-12-1923) 

Φ.Ε.Κ. 63/Α/1945

3.2

ν. 2127/1993 (άρθρο 32, 72)

(Τροποποίηση του ν.δ. της 29-12-1923) 

Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993

3.3

ν.1839/1989 (άρθρα 1, 2, 7)

(Τροποποίηση του ν.δ. της 29-12-1923) 

Φ.Ε.Κ. 90/Α/1989

3.4

ν. 4389/2016 (άρθρο 66)

(Τροποποίηση του ν.δ. της 29-12-1923) 

Φ.Ε.Κ. 94/Α/2016

4

ν.1839/1989 (άρθρο 9)

Τροποποίηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 90/Α/1989

5

ν.2960/2001 (άρθρα 86,87)

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001

5.1

ν.3156/2003 (άρθρο 27, παρ. 3)

(Τροποποίηση του ν. 2960/2001)

Φ.Ε.Κ. 157/Α/2003

5.2

ν. 3815/2010 (άρθρο 2, παρ. 3)

(Τροποποίηση του ν. 2960/2001)

Φ.Ε.Κ. 5/Α/2010

5.3

ν.4389/2016 (άρθρο 60)

(Τροποποίηση του ν. 2960/2001)

Φ.Ε.Κ. 94/Α/2016

6

ν. 2969/2001 (άρθρα 13, 14)

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/2001

6.1

ν.4303/2014 (άρθρο δεύτερο, παρ. 7)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 231/Α/2014

6.2

ν. 4583/2018 (άρθρο 69, παρ. 9)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

7

ν.4072/2012 (άρθρο 229)

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 86/Α/2012

8

Α.Υ.Ο. 3460/1951

Περί αυξήσεως του φόρου καταναλώσεως βύνης

Φ.Ε.Κ. 23/Β/1951

9

Α.Υ.Ο. 10690/1980/1979

Περί καθορισμού ανωτάτων ορίων προστίμων παραβάσεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων

Φ.Ε.Κ. 554/Β/1979

10

Α.Υ.Ο. 3020744/2651/0098/1990

Χρησιμοποίηση προσθέτων και ενζύμων για την παραγωγή του ζύθου

Φ.Ε.Κ. 3/Β/1991

11

Α.Υ.Ο. 30000102/34/0098/1991

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη

Φ.Ε.Κ. 34/Β/1991

 

 

Διόρθωση σφαλμάτων της Α.Υ.Ο. 30000102/34/0098/1991

Φ.Ε.Κ. 87/Β/1991

11.1

Α.Υ.Ο. 3018303/2439/0098/1991

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 30000102/34/0098/1991)

Φ.Ε.Κ. 925/Β/1991

11.2

Α.Υ.Ο. 30/003/000/3622/2015

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 30000102/34/0098/1991)

Φ.Ε.Κ. 2231/Β/2015

12

Α.Υ.Ο. 3004540/602/0098/1992

Αποθήκευση εμφιαλωμένων γενικά ποτών εντός του χώρου των Ζυθοποιείων

Φ.Ε.Κ. 229/Β/1992

13

Α.Υ.O.Ο. Φ.318/216/2002

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων

Φ.Ε.Κ. 544/Β/2002

13.1

Α.Υ.Ο. 30/003/000/3621/2015

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Φ.318/216/2002)

Φ.Ε.Κ. 2231/Β/2015

13.2

Α.Δ.Α.Α.Δ.Ε. Α.1103/2019

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Φ.318/216/2002)

Φ.Ε.Κ. 1367/Β/2019

14

Α.Υ.Ο.Ο. 308/2003

Παραγωγή μπύρας με προσθήκη ζάχαρης

Φ.Ε.Κ. 1746/Β/2003

15

Α.Υ.Ο. 243/2004

Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη ζάχαρης

Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2004

16

Α.Υ.Ο.Ο. 244/2004

Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη σιροπιού μαλτόζης

Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2004

17

Α.Υ.Ο.Ο. 550/2004

Παραγωγή μπύρας με προσθήκη σιροπιού γλυκόζης

Φ.Ε.Κ. 251/Β/2005

18

Α.Υ.Ο.Ο. 598/2004

Όροι παραγωγής ζύθου καθώς και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση και άλλων, εκτός της βύνης κριθής, πρώτων υλών και συγκεκριμένα σακχάρων

Φ.Ε.Κ. 251/Β/2005

19

Α.Υ.Ο. 445/2009

Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή ζύθου με χρήση μέλιτος

Φ.Ε.Κ. 2589/Β/2009

20

Α.Υ.Ο. 3006674/1102/0029/2010

Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO στη μπύρα

Φ.Ε.Κ. 528/Β/2010

21

Α.Υ.Ο. 270/2010

Παραγωγή ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με δημητριακά ή/και βύνη δημητριακών

Φ.Ε.Κ. 1911/Β/2010

22

Α.Υ.Ο. 271/2010

Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με δημητριακά ή/και βύνη δημητριακών

Φ.Ε.Κ. 1911/Β/2010

23

Α.Υ.Ο. 3023319/3764/2010

Έγκριση παραγωγής της μπύρας KAUSER DOUBLE MALT με προσθήκη εκχυλισμάτων βύνης

Φ.Ε.Κ. 55/Β/2012

24

Α.Υ.Ο. 30/077/827/2011

Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με μέλι

Φ.Ε.Κ. 735/Β/2011

25

Α.Υ.Ο. ΔΕΦΚ Γ5054272 ΕΞ 2011

Όροι και προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό των μικρών και ανεξάρτητων ζυθοποιείων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.2960/2001

Φ.Ε.Κ. 3325/Β/2011

26

Α.Υ.Ο. 30/077/1964/2011

Επισήμανση μπύρας που διατίθεται στην ελληνική αγορά

Φ.Ε.Κ. 1996/Β/2011

 

 

Διόρθωση σφάλματος της Α.Υ.Ο. 30/077/1964/2011

Φ.Ε.Κ. 2241/Β/2011

26.1

Α.Υ.Ο. 30/077/3155/2013

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 30/077/1964/2011)

Φ.Ε.Κ. 2658/Β/2013

27

Α.Υ.Ο. 30/077/645/2012

Έγκριση παραγωγής μπύρας με χρήση πρωτεολυτικού ενζύμου

Φ.Ε.Κ. 868/Β/2012

28

Α.Υ.Ο. 30/003/000/528/2014

Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με κριθάρι, υδατικό εκχύλισμα σταφίδας και μέλι

Φ.Ε.Κ. 3684/Β/2014

29

Α.Υ.Ο. 30/003/000/83/2015

Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με άλλες βύνες δημητριακών ή/και δημητριακά και σιρόπι μαλτόζης

Φ.Ε.Κ. 106/Β/2015

30

Α.Υ.Ο. 30/003/000/84/2015

Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπων ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με άλλες βύνες δημητριακών, δημητριακά ή/και εκχυλίσματα αυτών, μέλι ή/και ζάχαρη

Φ.Ε.Κ. 106/Β/2015

31

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1027/2016

Παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με λυκίσκο, μαστίχα ή/και αιθέριο έλαιο μαστίχας και μαγιά

Φ.Ε.Κ. 774/Β/2016

32

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1028/2016

Παραγωγή ειδικού τύπου μπίρας με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με μέλι, λυκίσκο, κορίανδρο και μαγιά

Φ.Ε.Κ. 774/Β/2016

33

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως

Φ.Ε.Κ. 1624/Β/2018

34

Α.Υ.Ο. 30/003/000/3231/2018

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Φ.Ε.Κ. 3457/Β/2018