Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: "Υλοποίηση Συστήματος Αξιοποίησης Δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/ εκροών" με Κωδικό ΟΠΣ: 5043178, Συστημικός κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 141517