Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - ΕΦΚ

Μέσω του Υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.). πραγματοποιείται η βεβαίωση και καταβολή των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων για τα ενεργειακά, αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα, η καταβολή του Φ.Π.Α. καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, καθώς και η καταβολή του τέλους ταξινόμησης οχημάτων.

Περιλαμβάνονται επίσης παραστατικά για την διαχείριση των φορολογικών αποθηκών, όπως το Δελτίο Παραγωγής, η Αίτηση Μεταβολής, η Αίτηση Χρησιμοποίησης / Επανεισαγωγής, παραστατικά για την διαχείριση των κοινοτικών οχημάτων, όπως η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) και η Άδεια Διακίνησης Οχήματος (Α.Δ.Ο).

Μέσω του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα (βιομηχανίες / βιοτεχνίες, νοσηλευτικά / προνοϊακά ιδρύματα, ξενοδοχεία, αλιείς, εξαγωγείς) και εκδίδεται ηλεκτρονικά η Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από το αρμόδιο τελωνείο. Στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. περιλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό σύστημα ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων (Excise Movement and Control System-EMCS) με την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ).

 

Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προιόντων

Ευρωπαϊκό σύστημα ιχνηλασιμότητας & χαρακτηριστικών ασφαλείας καπνικών προϊόντων 

Δήλωση Γνωστοποίησης Παραλαβής (Designer Fuels)

 

Κατάλογοι Επικοινωνίας

 

1

 

Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών
Οδηγίες υποσυστήματος ΕΦΚ
Ε. 2012/21-02-2024: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Α. 1210/22-12-2023 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που αναλογεί στην ποσότητα ουδέτερης αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ή κάθε είδους αλκοολούχου αποστάγματος ή προϊόντος απόσταξης, τα οποία παραλαμβάνονται από ποτοποιούς που λειτουργούν εκτός καθεστώτος αναστολής για την κάλυψη των απωλειών (φυρών), οι οποίες οφείλονται στη φύση των εν λόγω υλών, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 83 του ν.2960/2001 (Α΄265)» (Β΄7586).

EMCS Ph. 4.00 - Απλουστευμένο Διοικητικό Έγγραφο e-ΑΔΕ

  1. Εγχειρίδιο Οδηγιών e-ΑΔΕ (e-SAD)/i-trader)
  2. Ο. 3043/05-07-2023  Οδηγία Γενικού Διευθυντή Τελωνείων & ΕΦΚ «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Φάσης 4.0 του συστήματος EMCS από τις 10.07.2023 στη χώρα μας».
  3. E. 2017 /03-03-2023 Εγκύκλιος Διοικητή ΑΑΔΕ «Κοινοποίηση διατάξεων του Μέρους Α' του ν. 4955/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών κανονισμών (E.E.) αναφορικά με τη διακίνηση προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από 13.02.2023».
  4. Ο. 3007 /14-02-2023 Οδηγία Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & ΕΦΚ «Παροχή οδηγιών αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας της Φάσης 4.0 του συστήματος EMCS από τις 13 Φεβρουαρίου 2023».
     
  5. Α. 1014 /10-02-2023 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός των διατυπώσεων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εγγραφής σε Μητρώο του πιστοποιημένου αποστολέα και του πιστοποιημένου παραλήπτη προϊόντων υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν τεθεί σε ανάλωση, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (Α' 265)».
     
  6. Α. 1013 /10-02-2023 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγγραφή στο Μητρώο του περιστασιακά πιστοποιημένου αποστολέα και του περιστασιακά πιστοποιημένου παραλήπτη της παρ. 6 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001, (Α' 265), του είδους, της παροχής και της ισχύος της εγγύησης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001 καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 15 του άρθρου 57Α του ν. 2960/2001».
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Α. 1225 /27-09-2021 - Τροποποίηση της αρ. ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 Α.Υ.Ο. (Β΄4173) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών», περί υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου
Ε. 2179 /14-09-2021 - Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β΄3751).
Προδιαγραφές μηνυμάτων

Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ. - Excise /EMCS

 

Οι προδιαγραφές των XML μηνυμάτων (XSD αρχεία) δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο μας για να μπορέσουν όσοι συναλλασσόμενοι το επιθυμούν να αναπτύξουν σχετικά πληροφοριακά συστήματα παραγωγής των σχετικών μηνυμάτων (Στο συγκεντρωτικό zip αρχείο περιέχεται και το αρχείο αλλαγών για τα μηνύματα κάθε έκδοσης)

- The XML messages specifications (XSD files) are currently available only in the Greek pages section (zip file contains also txt file with all changes from version to version)

 

Τρέχουσες

Παλαιότερες

Μελλοντικές