Πληροφορίες για λογιστές, Acquirers, NSPs και Εγκαταστάτες

  • Επαύξηση δεδομένων πληρωμών (Provider's Signature, ΕCR Token)
  • Νέα μέθοδος διαβίβασης πληρωμών SendPaymentsMethod (Ετεροχρονισμένες συναλλαγές, κατά τις οποίες η έκδοση των παραστατικών διενεργείται σε χρόνο προγενέστερο της πληρωμής τους)
Ορισμοί
Ταμειακό Σύστημα
Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.
Μέσο Πληρωμών
Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).
Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών
Η οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.
Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer)
Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν.4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.
Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)
Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014.
Βασικός κανόνας διασύνδεσης
Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) με την ΑΑΔΕ, καθώς τα Μέσα Πληρωμών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.
Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής
Ο μοναδικός αριθμός που δημιουργούν τα Μέσα Πληρωμών και οριστικοποιείται από αυτά στην περίπτωση που εγκριθεί εκάστη συναλλαγή από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και πριν τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η Μοναδική Ταυτότητα Πληρωμής τεκμηριώνει τη μοναδικότητα των συναλλαγών Μέσων Πληρωμών μέσω της συσχέτισής της με τα παραστατικά που εκδίδονται – δημιουργούνται από το Ταμειακό Σύστημα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης και συσχετίζεται μοναδικά με την Υπογραφή Πληρωμής ΥΠΑΗΕΣ - (Provider's Signature) ή την Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (ΕCR Token).
Υπογραφή Πληρωμής Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ΥΠΑΗΕΣ - (Provider's Signature)
Στην περίπτωση έκδοσης παραστατικών μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), ο Πάροχος, με χρήση secret key asymmetric cryptography, σύμφωνα με τον αλγόριθμο ECC (Eldivptic Curve Cryptography) και μήκος κλειδιού 256 divits, επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP) του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, υπογραφή (Provider's Signature) για τη συγκεκριμένη συναλλαγή ώστε αυτή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.
Υπογραφή Πληρωμής ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP) - (ΕCR Token)
Κατά την έκδοση παραστατικών μέσω ΦΗΜ, τα στοιχεία της εκάστοτε συναλλαγής πληρωμής που αποστέλλονται μέσω σχετικής εντολής πρωτοκόλλου από το ERP στο ταμειακό σύστημα, μοναδικοποιούνται με όλα τα επιμέρους στοιχεία της συναλλαγής και κρυπτογραφούνται με τον ισχύοντα αλγόριθμο κρυπτογράφησης που αναγράφεται στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Ο ΦΗΜ επιστρέφει στο σύστημα λογισμικού (ERP) του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών με το οποίο συνεργάζεται, την παραγόμενη Υπογραφή Πληρωμής (ΕCR Token) ώστε η συναλλαγή να μπορεί να ολοκληρωθεί τηρώντας τον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.
Μέθοδος Διασύνδεσης
Η αρχιτεκτονική και η τεκμηρίωση της τεχνικής διαδικασίας υλοποίησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης.
Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)
Η δήλωση συμμόρφωσης που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν ψηφιακά στην ΑΑΔΕ, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της Μεθόδου Διασύνδεσης που ακολουθούν στον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.
Οδηγοί Αναβάθμισης POS

epay - Euronet Merchant Services Ίδρυμα Πληρωμών ΜΑΕ - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 103

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
A80 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

A920Pro PAX
Desk3200 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

Vx520 Verifone
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

ICT220 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

Move2500 Ingenico

 

Nexi Greece Processing Services Μονοπρόσωπη Α.Ε. - NSP

Κωδ. Παρόχου: 137

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
Desk 3200 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

Desk 2600 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

PAX A910 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

PAX A50 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 22/02/24

 

Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών Καρντλινκ - CardLink - NSP

Κωδ. Παρόχου: 122


 

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
A920 PAX
A920pro PAX
A910 PAX
A50 PAX
A80 PAX
A77 PAX
Ingenico ICT220 Telium
Verifone VX520 Verix


 

Mellon Technologies Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων και Υπηρεσιών Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας - NSP

Κωδ. Παρόχου: 130

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
ICT 220 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

ICT 250 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Desk 3200 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Desk 3500 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Desk 2600 Ingenico
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24


 

Viva Υπηρεσίες Πληρωμών Μονοπρόσωπη Α.Ε. - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 116

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
Q30 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

D200 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

S800 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

S900 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 21/02/24

A50 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A77 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A80 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A910 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A920 PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

A920PRO PAX
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24


 

EDPS AE MON IKE. - NSP

Κωδ. Παρόχου: 127

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
YOMANI Atos
YOXIMO Atos


 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Acquirer & NSP

Κωδ. Παρόχου: 140

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
ICT 220 Ingenico


 

myPOS Limited - Acquirer

Κωδ. Παρόχου: 619

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24


 

myPOS Technologies EAD - NSP

Κωδ. Παρόχου: 624

 

Μοντέλο Κατασκευαστής Οδηγός Αναβάθμισης
K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

K300 Nexgo
Λήψη αρχείου

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/24

Οδηγοί ρύθμισης ROUTER

 

Εταιρεία Τίτλος Οδηγός Ρύθμισης
COSMOTE Ρύθμιση Static IP (Εσωτερικό Δίκτυο)
VODAFONE Ρύθμιση Static IP (Εσωτερικό Δίκτυο)
NOVA Ρύθμιση Static IP (Εσωτερικό Δίκτυο)

Επικοινωνία

Μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) στο τηλέφωνο:
213 1621000
Μέσω αποστολής ερωτήματος από τον προσωπικό λογαριασμό myAADE (με κωδικούς TAXISnet) εδώ, επιλέγοντας την κατηγορία "Μητρώο – Διασύνδεση Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)".
Μόνο για Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), στο email posregistry.support@aade.gr, σημειώ-νοντας το ονοματεπώνυμο, το σταθερό ή/και το κινητό τηλέφωνο.
Για τεχνικά προβλήματα παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στo email σας screenshots του προβλήματος που αντιμετωπίζετε χρησιμοποιώντας Επισύναψη αρχείου (στο σώμα του μηνύματος συμπληρώνετε μόνο ελεύθερο κείμενο).